Zorg en begeleiding

In schooljaar 2013-2014 is in Helmond de pilot 'Passend Onderwijs' gestart. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte daar waar mogelijk in het reguliere onderwijs proberen onder te brengen. Het Dr.-Knippenbergcollege maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs SWV Helmond-Peelland VO. Op het Dr.-Knippenbergcollege is het zorgteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die, om welke reden dan ook, extra zorg nodig hebben. De mentor kan, na overleg met en toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), de leerling aanmelden bij het intern zorgteam. Dit team bestaat uit een ambulant begeleider/pedagoog, een opvoedingsondersteuner (o&o'er) en de afdelingsleiders. Het team wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. Het is haar taak om in te schatten welke zorg een leerling nodig heeft en welke begeleiding hier het beste bij past. Voor meer informatie klik hier.